Milieuthermometer Zorg

Meer bewuste bedrijfsvoering in de zorg

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de zorg. De Milieuthermometer Zorg is een initiatief van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) en Stichting Milieukeur (SMK), en richt zich op het thema “Planet”. Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering zichtbaar. 

Aan de hand van een set milieucriteria kunnen intramurale zorginstellingen een bronzen, zilveren of gouden milieucertificaat verdienen. Hieronder zie je in welke mate een organisatie werkt aan bewuste bedrijfsvoering rondom ‘Planet’ volgens deze meetwijze. Meer lezen over de Milieuthermometer Zorg? Klik hier.

 

De verschillende niveau's

Brons

Het doel van het bronzen niveau is instellingen te motiveren om structureel met milieu-management bezig te zijn.

Zilver

Het doel van het zilveren niveau is zorginstellingen, die al een aantal jaar gestructureerd bezig zijn met milieumanagement, verder richting geven aan hun milieuprogramma. 

Goud

Doel van het gouden niveau is het bieden van een ambitieus niveau, waarmee instellingen zich kunnen onderscheiden van de overige instellingen die met milieumanagement bezig zijn. 

Ecolabel en klimaatdoelstellingen bij ABENA

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn onderdeel van het DNA van  ABENA. Niet voor niets zijn aan een groot aantal producten van ABENA het Nordic Swan Ecolabel toegekend. Het Nordic Swan Ecolabel is een Scandinavisch milieukeurmerk dat wereldwijd wordt erkend vanwege zijn strenge normen. Het keurmerk garandeert:

 • Strenge milieueisen in alle relevante stadia van de levenscyclus van het product.
 • Een minimum aan grondstoffen – restanten en residuen moeten tot een minimum worden beperkt en bij voorkeur opnieuw in de productie worden opgenomen.
 • Kleurstoffen moeten op waterbasis zijn en vrij zijn van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu of de voortplanting.
 • Slechts een minimum aan chemicaliën die schadelijk zijn voor de voortplanting is toegestaan. Dit kunnen bijvoorbeeld gefluoreerde stoffen en parabenen zijn.
 • De eisen voor het verkrijgen van het Nordic Swan Ecolabel worden continu aangescherpt, zodat alleen het beste goed genoeg is.


Daarnaast streeft ABENA naar een leefbare en duurzame toekomst, hiervoor zijn klimaatdoelstellingen voor 2030 geformuleerd.

Inzicht in thema's van milieuthermometer

Op deze pagina

Incontinentiemateriaal gescheiden inzamelen

Het is belangrijk dat we kritisch omgaan met het afvoeren van afval. Want een grote hoeveelheid afval kunnen we hergebruiken tot nieuwe producten, waardoor we minder grondstoffen van de aarde nodig hebben.

Incontinentiemateriaal vormt een grote afvalstroom: binnen de zorg beslaat dit zo’n 10% van het totale afvalvolume*. Momenteel is de capaciteit om gebruikt incontinentiemateriaal te recyclen nog beperkt, maar hier wordt snel op doorontwikkeld. Daarom is het zaak om tijdig met deze recyclingstroom aan de slag te gaan.

ABENA’s oplossing: de ABENA VAC. Voor een veilige en hygiënische manier van het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal.

* Bron: Intrakoop

Slim incontinentiemateriaal

Te vroeg, of juist te laat verschonen. Het komt vaak voor. Met te vroeg verschonen werk je verspilling van materialen en extra werk in de hand. Te laat verschonen draagt niet bij aan de kwaliteit van leven van de cliënt en vergroot de kans op vochtletsel. Het juiste moment van verschonen is met de komst van de ABENA Nova niet langer giswerk. Het eerste slimme incontinentiemateriaal voor dagelijks gebruik maakt gepersonaliseerde zorg mogelijk.

In de praktijk betekent dit:

 • minder natte bedden,
 • minder huidletsel,
 • minder verschoningen.

Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven voor de cliënten. De zorgprofessionals worden minder (fysieke) belast en hebben meer tijd voor aandacht. De inzet van ABENA Nova resulteert in minder onnodige verschoningen. 

Verbetering van processen

Verduurzaming van de zorg is een belangrijk thema. Daarom worden instellingen aangemoedigd om innovatieve initiatieven die de zorg verduurzamen uit te voeren. Hiervoor moet de innovatie wel een duidelijke milieu-impact maken. 

ABENA Nova, ons slimme incontinentiemateriaal, geeft inzicht in plaspatronen en waarschuwt wanneer een verschoning nodig is. Dit vermindert de hoeveelheid incontinentie-afval; er wordt immers alleen verschoond wanneer het écht nodig is. En het aantal natte bedden neemt af, waardoor er minder gewassen hoeft te worden. 

De ABENA Vac is een vacumeermachine voor gebruikt incontinentiemateriaal. Op deze manier wordt het volume incontinentieafval met minstens 50% gereduceerd. Bovendien zorgt het voor een hygiënische omgeving, zonder geuroverlast.

Lees er hier meer over.

Afvalpreventieplan

Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar de circulaire economie, namelijk het ontstaan van afval zoveel mogelijk bij de bron voorkomen.

Afval terugdringen en recycling zijn essentieel in verduurzaming. Daarom streven we de klimaatdoelen van ABENA na om voor 2030 bij te dragen aan een beter milieu met minder afval: 

 • We willen dat in 2030 onze CO2-uitstoot met 70% verminderd is ten opzichte van 1990.
 • We passen onze producten zo aan dat in 2030 ten minste 70% van alle producten geproduceerd wordt met bio-based of gerecyclede materialen,
 • We willen dat in 2030 minstens 70% van ons assortiment één of meerdere milieucertificaten heeft.

Omgaan met afval

We helpen om preventieve maatregelen binnen de zorginstelling toe te passen. Omdat ieder assortiment te maken heeft met andere maatregelen die u kunt treffen, kijken wij graag met u met op welke manier u dit voor uw assortiment kunt toepassen. Wilt u tips om preventieve maatregelen in de praktijk toe te passen? 

Mobiliteitsbeleid

We maken registraties omtrent vervoersbewegingen van leveringen bij onze klanten inzichtelijk. Met als doel om het aantal vervoersbewegingen terug te dringen. Dit doen we onder andere door routes te optimaliseren. Hiervoor werken we samen met twee vervoerders, die we afhankelijk van volume en kosten inzetten.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om te werken met vaste leverdagen. Dit verkleint de leverfrequentie en beperkt onnodige vervoerbewegingen. Onlangs zijn we hiermee gestart bij een van onze klanten, waar twee levermomenten werden teruggebracht naar één vaste leverdag. Zo wordt wekelijks 120 km rijden bespaard.

Duurzaam inkoopbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), ook wel duurzaam inkopen, betekent dat je, naast op de prijs ook let op de effecten van de inkoop op o.a. het milieu. ABENA denkt met organisaties mee om duurzame keuzes te maken. Dit doen we o.a. aan de hand van Life Cycle Assessment (LCA) berekeningen.

ABENA biedt zorgorganisaties productalternatieven binnen de volgende productgroepen en diensten: 

 • Incontinentiemateriaal
 • Afvalscheiding
 • Vervoer
 • Reiniging en reinigingsmiddelen
 • Textielreiniging
 

Reinigingsmiddelen voor ruimten en sanitair

In de zorg zien we tal van verschillende producten en merken, zowel voor professioneel als consumentengebruik. Hierdoor is het soms lastig te bepalen of een product minder milieubelastend is.

Bij ABENA hebben we als doel gesteld dat in 2030 minimaal 70% van het global assortiment bestaat uit producten met minimaal één milieukeurmerk. Daarom werken we samen met Werner & Mertz en voeren we onze eigen schoonmaakmerk Puri-Line.

Doseersysteem

Een belangrijk onderdeel van schoonmaken is de juiste dosering gebruiken. Bovendien zorgt een juiste dosering voor kostenreductie, een beter resultaat en veiliger werken.

De juiste dosering vind je doorgaans op de fles op verpakking. Echter is het in de praktijk niet eenvoudig om deze dosering daadwerkelijk toe te passen. Een doseersysteem biedt hierin de oplossing. Vraag aan uw contactpersoon binnen ABENA welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie.

Wasmiddelen reinigingsproces

Bij ABENA hebben we als doel gesteld dat in 2030 minimaal 70% van het global assortiment bestaat uit producten met minimaal één milieukeurmerk.

Ons assortiment aan reinigingsmiddelen bestaat uit merken van Green Care Professional en Puri-Line, ons eigen merk van ABENA.

Gevaarlijke stoffen

Binnen de zorg wordt er regelmatig gewerkt met gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk voor mens en milieu dat hier veilig mee gewerkt wordt. Het Veiligheidsinformatieblad (Vib) is een communicatiemiddel tussen de leverancier van een product dat gevaarlijke stoffen bevat en de professionele gebruiker van dit product. 

ABENA heeft voor alle relevante stoffen en mengsels, zoals reinigingsmiddelen, veiligheidsinformatiebladen beschikbaar. Deze zijn op verzoek beschikbaar bij uw contactpersoon van ABENA.